foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

Zapisy

Trasa

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia

Oświadczenie zgoda

Oświadczenie zgoda rodzica

 

Aktualizacja z dnia 20.05.2016 r. Zmiany w programie minutowym imprezy:

- godz. 8:00-10:00 weryfikacja zgłoszeń i zapisy uczestników „Lubańskiego Wyścigu MTB”

w biurze zawodów

- godz. 10:30- 11:30 zapisy dzieci do „Wyścigu rowerowego dla dzieci” w biurze zawodów

- godz. 11.45 start zawodników „Lubańskiego Wyścigu MTB” ( Plac 3 Maja)

- godz. 12:00 start dzieci kolejno:

- dzieci do 3 lat

- dzieci 4-6 lat

- dzieci 7-9 lat

- dzieci 10-12 lat

- ok. godz. 14:00 dekoracja dzieci

 

- ok. godz. 14:30 dekoracja uczestników „Lubańskiego Wyścigu MTB”

 

Aktualizacja z dnia 21.04.2016 r.

(zmiany  oznaczone są kursywą i pogrubioną czcionką)

 

 REGULAMIN  IMPREZY 

LUBAŃSKI WYŚCIG MTB

WYŚCIG ROWEROWY DLA DZIECI

Lubań, 21.05.2016 r.

 

  1.CEL IMPREZY:

- popularyzacja kolarstwa górskiego;     

- poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze;    

- promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu;  

- promocja regionu jako terenów przyjaznych rowerzystom i turystyce;

- promowanie miasta  Lubań i powiatu lubańskiego; 

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

2.ORGANIZATORZY: 

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Kwisa" Lubań, ul. Rynek 6, 59-800 Lubań

Gmina Miejska Lubań

Kontakt: 

Osoby do kontaktu:

-  w sprawie „Lubańskiego Wyścigu MTB”:  Krzysztof Wołoszyn nr tel. 508 137 233

- w sprawach organizacyjnych i wyścigu rowerowego dla dzieci: Edyta Liczner nr te. 696 044 913

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.TERMIN   I MIEJSCE IMPREZY : 

W ramach imprezy rozegrane zostaną: 

1) „Lubański Wyścig MTB” ,

2)  Wyścig rowerowy dla dzieci w wieku  do 12 lat po ulicach miasta Lubań

Termin zawodów 21.05 2016 r. (sobota) 

Miasteczko rowerowe: ul. Spółdzielcza.

4.BIURO ZAWODÓW

 Biuro imprezy otwarte będzie w dniu zawodów  od godziny 8:00 do 10:00  pod adresem: Lubań, Plac Okrzei.

5.ZGŁOSZENIA  I WARUNKI UCZESTNICTWA  

5.1 Zgłoszenia:

„Lubański Wyścig MTB”

1) Zgłoszenia do Wyścigu przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod adresem : https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2304 do dnia 19.05.2016 r. do godz. 24.00, a także  w biurze wyścigu w dniu 21.05.2016 r. od godz.  8:00 do godz. 10:00

2) Przy zgłoszeniu w biurze zawodów należy podać dane zgodnie z zawartością formularza zgłoszeniowego. 

3) Liczba uczestników ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 150 uczestników. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje data wpłaty  wpisowego.

Wyścig rowerowy dla dzieci:

- zgłoszenia  będą przyjmowane  w dniu wyścigu w biurze zawodów w  godz. 10:30- 11:30 w biurze zawodów ( namiot organizatora na Placu Okrzei w Lubaniu),

-kategorie dzieci bez opłaty startowej.

5.2 Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym!!  

Impreza ma charakter otwarty. 

Prawo do startu w zawodach mają osoby które : 

1) Zarejestrują się na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2304 i wniosą opłatę startową.

2) Opłata startowa nie dotyczy wyścigu rowerowego dla dzieci.

3) Wypełnią zgłoszenie w Biurze zawodów w dniu zawodów: 

 -osoby pełnoletnie po ukończeniu 18-tego roku życia po wypełnieniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziały w wymienionej imprezie,

 -młodzież w  wieku od 16 do 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,

 -osoby poniżej 16 roku życia tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych oraz za ich pisemną zgodą.

4) Posiadają rower górski sprawny technicznie.

 5) Odbiorą numer startowy w Biurze zawodów.

 6) Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

 7) Za niepełnoletnich uczestników odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 8) Akceptuje w całości niniejszy regulamin.   

6.POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE

START I META – PLAC 3 MAJA, LUBAŃ

Pomiar czasu dla uczestników „Lubańskiego Wyścigu MTB” rozpocznie się w chwili startu  zawodników. Początek pomiaru jest jednakowy dla wszystkich zawodników niezależnie od miejsca zajmowanego przez zawodnika na starcie. O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczególnych zawodników.  

7.PROGRAM ZAWODÓW 

 „Lubański Wyścig MTB”:

-godz. 08:00 do 10:00 zapisy w Biurze Zawodów  ( namiot Organizatora, Plac 3 Maja, Lubań)

-godz. 10:30 odprawa techniczna 

-godz. 11:40 ustawianie zawodników na starcie

 -godz. 11:45 start 

-godz. 14:30 zamknięcie trasy imprezy ( lub wcześniej) 

- godz. 15:00 rozpoczęcie  ceremonii wręczania nagród ( lub wcześniej)

-godz. 15:30 zakończenie  imprezy.

Wyścig rowerowy dla dzieci:

- godz. 10:30-11:30  – zapisy dzieci w biurze zawodów ( namiot Organizatora, Plac 3 Maja, Lubań)

- od godz. 12:00 start dzieci wg następujących kategorii wiekowych:

   -- dzieci  do 3 lat – tylko  na  rowerkach biegowych

   -- dzieci 4-6 lat 

   -- dzieci 7-9 lat

   -- dzieci 10-12 lat.

- godz. Ok. 13:30 zakończenie zawodów dla dzieci.

-godz. 15:00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród ( lub wcześniej)

-godz. 15.30 zakończenie imprezy.

 8.TRASA 

1)Trasa  „Lubańskiego Wyścigu MTB” przebiegać będzie po drogach leśnych, szutrowych, polnych i dojazdach asfaltowych. 

Strat i meta: Lubań, Plac 3 Maja.  

Trasa wyścigu będzie przebiegała ulicami Miasta Lubań i  drogami leśnymi po Lubańskim Wielkim Lesie.

Długość trasy: 35 km. 

2) Trasa wyścigu rowerowego dla dzieci przebiegać będzie po ulicach miasta Lubań:

- dzieci do lat 3  ( tylko na rowerkach biegowych) – 1 okrążenie

 ( Plac 3 Maja- ul. Bracka-ul. Wąska-ul. Spółdzielcza- Plac 3 Maja)

-dzieci 4-6 lat – 2 okrążenia

 ( Plac 3 Maja-  Bracka- Wąska- Spółdzielcza- Plac 3 Maja)

- dzieci 7-9 lat  - 3  okrążenia 

 (Plac 3 Maja-  Bracka- Rynek- Spółdzielcza- Plac 3 Maja)

-dzieci 10-12 lat –5 okrążeń 

(Plac 3 Maja-  Bracka- Rynek- Spółdzielcza- Plac 3 Maja).

Długość okrążenia: Plac 3 Maja- ul. Bracka-ul. Wąska-ul. Spółdzielcza- Plac 3 Maja- 450m

Długość okrążenia: Plac 3 Maja-  Bracka- Rynek- Spółdzielcza- Plac 3 Maja) – 600m.

9. SZCZEGÓŁY 

„Lubański Wyścig MTB”:

1)Wyścig zostanie  przeprowadzony na trasie:

-dojazd do trasy wyścigu  drogami asfaltowymi  – przejazd  będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników wyścigu, reszta trasy  prowadzi drogami przez okoliczny las.

 -przed startem uczestnicy zostaną zapoznani z trasą i mapą zawodów. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Uczestnicy powinni dostosować prędkość do swoich umiejętności, uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych uczestników wyścigu.

Trasa zawodów będzie opublikowana na stronie internetowej przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy,

2) Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe  i ratowników medycznych lub inne służby.

 3) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

 4) Start odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu zawodów. O ustawieniu na starcie zdecyduje sędzia główny zawodów. 

5)Prawo startu mają uczestnicy tylko na rowerach górskich o szerokości opon min. 1,9 cm . Rower musi być sprawny technicznie, a za jego stan odpowiada zawodnik

6) Uczestnik  zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu karty zgłoszeniowej oraz przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora, na kierownicy roweru.

7) W trakcie wyścigu uczestnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy

8) W przypadku, gdy uczestnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym zjechał z trasy.

9) Podczas trwania wyścigu uczestnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób niesportowy, nie może okazywać braku szacunku dla organizatorów i innych uczestników wyścigu .

10) Uczestnik nie może utrudniać szybszemu uczestnikowi  wyprzedzania go na trasie wyścigu.

11) Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania ruchu turystycznego oraz zwierząt leśnych.

12) Uczestnicy na trasie powinni zachować także ostrożność,  gdy trasa jest trudna technicznie.

13) Podczas wyścigu obsługa medyczna ma prawo do wycofania uczestnika, który nie jest już fizycznie zdolny do kontynuowania dalszej jazdy na wyścigu.

13)Uczestnicy  podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.  

Wyścig rowerowy dla dzieci:

-  wyścig zostanie przeprowadzony po ulicach miasta Lubań,

- dzieci startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i sprawnych technicznie rowerach, 

- organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla dzieci ( nie dotyczy uczestników „Lubańskiego Wyścigu MTB”).

10.ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

-oznakowanie trasy,

- zabezpieczenie trasy,

- zabezpieczenie medyczne,

-bufet na trasie,

-posiłek regeneracyjny po wyścigu

-pomiar czasu- system elektroniczny

-losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wyścigu MTB

- doskonała kolarska atmosfera.

11. KATEGORIE I NAGRODY

 1) „Lubański Wyścig MTB” – nagrody  za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wśród kobiet i mężczyzn:  

I. Kategoria:

KOBIETY 

K1 do 17 lat

K2 18-30 lat

K3 31-40 lat

K4 41+  

MĘŻCZYŹNI 

M1 do 17 lat

 M2 18-30 lat

 M3 31-44 lat

 M4 45-55 lat

 M5 56+

II. Kategoria Open – nagroda rzeczowa za pierwsze miejsce.

Wśród wszystkich uczestników „Lubańskiego Wyścigu MTB”  zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. 

2) Wyścig rowerowy dla dzieci:

  nagrody  za udział w wyścigu rowerowym dla wszystkich dzieci.

12. OPŁATY

Dorośli : 40zł przy zapisach przez Internet, 60 zł w dniu zawodów.

Młodzież  do 17 lat: 30 zł przy zapisach przez Internet, 50 zł w dniu zawodów.

Dzieci do 12 r.ż. bez opłat startowych.

 Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Dane do przelewu:

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań

Ul. Rynek 6, 59-800 Lubań

Konto: 26 1090 1955 0000 0001 1371 8825

Z dopiskiem ”opłata startowa imię i nazwisko –Lubański Wyścig MTB”.

13. KARY

 Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zdyskwalifikować uczestnika  za:

- nie używanie sztywnego kasku,

- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

- nadmierne zaśmiecanie poza strefą bufetową ( strefa wynosi 100 za bufetem)

- niesportowe zachowanie: używanie wulgaryzmów, nie przestrzeganie zasad fair play

- nie przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz omijanie punktów kontrolnych.

14. PROTESTY

 Protesty odnośnie przebiegu zawodów, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania zawodów w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji zawodów będą przyjmowane przez okres 30 minut od momentu ogłoszeniu wyników. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Protesty rozpatruje Sędzia Główny lub Organizator.   

15.OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Zawodnicy zobowiązani są do poszanowania  środowiska naturalnego i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.  

Obowiązuje zakaz wyrzucania zużytych bidonów, opakowań po batonach i żelach energetycznych itp. na trasie wyścigu poza strefą bufetu.

16.INFORMACJE KOŃCOWE 

1) Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

2) Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

3) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.

4) Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu  a w szczególności warunki uczestnictwa w zawodach i tym samym zgłasza swoje uczestnictwo  w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.

5) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów.

6) W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.

7) osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

8) Uczestnik  „Lubańskiego Wyścigu MTB”  we własnym zakresie wykupuje ubezpieczenie NNW.

 9) Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu MTB oraz zapewnia, że stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

11) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

12) W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z wyścigiem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu.

13) Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

14) Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał przy sobie sprawny telefon komórkowy, celem kontaktu ze służbami organizatora w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub konieczności wezwania pomocy.

15)  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora wyścigu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz. 883 ) ponadto wyrażają  zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję  a także w celach marketingowych Organizatora  i sponsorów wyścigu.

16)  Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, potwierdza w momencie dokonania zgłoszenia udziału w zawodach.

17) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji wyścigu,

 18) Integralną częścią regulaminu są:

-zgłoszenie udziału w zawodach,

-zgoda rodziców/ opiekuna prawnego,

udostępnione  na stronach internetowych www.kwisaluban.pl. a także na miejscu w biurze zawodów.

18) Najbliższy szpital:

Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.

Ul. Zawidowska 4 , 59-800 Lubań

Tel. 75 721 39 20. 

 

       

 

  

  

 

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

countur


GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 
 
 
 
 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów