foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KWISA Lubań

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy

 

REGULAMIN SEKCJI KOLARSKIEJ

MIEJSKO-GMINNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "KWISA" LUBAŃ

 

I.Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin powstał w celu określenia zasad funkcjonowania sekcji kolarskiej M-GLKS "Kwisa" Lubań, w tym praw i obowiązków osób funkcjonujących w jej ramach.

2.Członkami sekcji są:

-Zawodnicy

- Kadra dydaktyczna i logistyczna: kierownik ekipy-zespołu, trenerzy i instruktorzy, mechanicy i kierowcy

3.Nadzór nad funkcjonowaniem sekcji sprawuje Zarząd M-GLKS "Kwisa" Lubań, który pozostaje w ścisłym kontakcie z kadrą dydaktyczną i logistyczną sekcji. Członkowie sekcji mogą wchodzić w skład Zarządu M-GLKS "Kwisa" Lubań na prawach określonych w statucie klubu.

4.Sekcja kolarska finansowana jest ze środków pochodzących z:

- Składek członkowskich ,

-Dotacji samorządu terytorialnego,

-Dotacji państwowych,

-Dotacji związków sportowych i organizacji zrzeszających kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej

-Darowizn od firm, instytucji i osób fizycznych,

-Opłat pobieranych od zawodników sekcji.

5.Środki wymienione w pkt. 2 mogą być przeznaczone na:

-Ubezpieczenie członków sekcji

-Opłaty licencyjne

-Pokrycie kosztów badań lekarskich

-Dopłaty do obozów, zgrupowań, konsultacji trenerskich oraz szkoleń i seminariów, w których udział wezmą członkowie sekcji

-Zakup sprzętu sportowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

-Naprawy i modernizację sprzętu sportowego będącego własnością M-GLKS "Kwisa" Lubań

-Zakup odzieży i sprzętu ochronnego

-Dopłaty do opłat startowych

-Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania członków sekcji w trakcie zawodów kolarskich

-Pokrycie kosztów transportu członków sekcji na zawody sportowe, obozy i zgrupowania, konsultacje trenerskie, szkolenia i seminaria oraz badania lekarskie

- Wynagrodzenie dla kadry dydaktycznej i logistycznej

-Pokrycie kosztów obsługi administracyjnej i księgowej

-Promocję

6.O wysokości środków przeznaczanych na realizację poszczególnych zadań decyduje Zarząd M-GLKS "Kwisa" Lubań

 

II.Postanowienia szczegółowe

 

1.W ramach składek członkowskich i opłat wnoszonych na rzecz klubu i sekcji zawodnik otrzymuje:

-opiekę ze strony wykwalifikowanego trenera- instruktora

-dostęp do sprzętu sportowego będącego własnością klubu

-ubezpieczenie od OC i NW

-dofinansowania opłat startowych

-pomoc w uzyskaniu licencji zawodnika

2.Zawodnik sekcji kolarskiej M-GLKS "Kwisa" Lubań zobowiązany jest do:

-przestrzegania sportowego trybu życia, a w szczególności przestrzegania diety sportowej, powstrzymania się od picia alkoholu, palenia tytoniu i przyjmowania innych środków odurzających

-przestrzegania przepisów antydopingowych UCI i PZKOL

-punktualnego stawiania się na zajęciach treningowych

-kulturalnego zachowania w trakcie treningów i zawodów, a także poza nimi

-wykonywania poleceń trenera- instruktora

-powstrzymania się od kontaktów z władzami i trenerami innych podmiotów

-informowania trenera- instruktora o wszelkich problemach zdrowotnych

-uzyskania stosownego zaświadczenia lekarskiego umożliwiającego udział w zawodach i treningach

-konsultowania z trenerem- instruktorem, a także uzyskania jego zgody w zakresie suplementacji diety odżywkami i preparatami para farmaceutycznymi

-w przypadku niedyspozycji zdrowotnej do niezwłocznego powiadomienia trenera-instruktora, a następnie udokumentowania jej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim pochodzącym od lekarza klubowego, wskazanego przez klub, lub innego uzgodnionego z klubem

-informowania trenera- instruktora o wszelkich problemach technicznych dotyczących posiadanego sprzętu sportowego

-dbania o powierzony sprzęt sportowy i mienie klubowe

-udziału w zajęciach treningowych i zawodach sportowych w schludnym i czystym ubiorze sportowym

-godnego reprezentowania klubu, regionu i sponsorów na zewnątrz

3.Ponadto zawodnik powinien:

-Aktywnie, z pełnym zaangażowaniem uczestniczyć w treningach i zawodach sportowych

-Brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera-instruktora

-Dążyć da osiągania jak najlepszych wyników w nauce, a także zabiegać dobrą opinię szkoły

-Udzielać wszelkiej niezbędnej pomocy innym członkom sekcji

-Być w pełni przygotowanym do zawodów sportowych

4.Każdy zawodnik przed lub po treningu ma prawo do wygłaszania swoich opinii, uwag i spostrzeżeń, a trener lub kierownik zobowiązani są do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

5.Trener- instruktor oraz kierownik zespołu-ekipy zobowiązani są do:

-Corocznego opracowania programu szkoleniowego

-Corocznego opracowania kalendarza startów

-Opracowania form i metod treningowych

-Brania aktywnego udziału w pracach nad budżetem klubu i sekcji

-Konsultowania z zarządem wszelkich decyzji kadrowych, a w szczególności dotyczących naboru i zwolnień

-Poinformowania zawodnika o wytypowaniu go do wzięcia udziału w zawodach na co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem.

-Współpracy z władzami sportowymi, a w szczególności z Dolnośląskim i Polskim Związkiem Kolarskim.

-Przeprowadzania analizy osiąganych przez zawodników wyników sportowych

-Utrzymywania stałych kontaktów z rodzicami i opiekunami niepełnoletnich członków sekcji

-Popularyzowania osiągnięć sekcji, w tym opracowywania stosownych materiałów

6.Kadra dydaktyczna i logistyczna zobowiązana jest do zorganizowania właściwej opieki podczas treningów i zawodów

7.Zarząd M-GLKS "Kwisa" Lubań zatrudnia i angażuje trenerów i decyduje o ich przydziale do grup treningowych

8.Zarząd określa liczebność sekcji mając na uwadze przede wszystkim rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia

9.Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu M-GLKS "Kwisa" Lubań po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem

10.Uczestniczenie zawodnika sekcji kolarskiej M-GLKS "Kwisa" Lubań w treningach i zajęciach sportowych prowadzonych przez inne podmioty, a zwłaszcza osoby postronne nie będące trenerami M-GLKS "Kwisa" Lubań jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody trenera- instruktora. W przeciwnym wypadku zawodnik może zostać usunięty z listy członków sekcji.

11.Zarząd M-GLKS ?Kwisa? Lubań wobec zawodnika nie stosującego się do zobowiązań zawartych pkt 2 może wyciągać konsekwencje dyscyplinarne poprzez:

-Udzielenie upomnienia

-Udzielenie upomnienia w obecności rodzica

-Udzielenie upomnienia w obecności zespołu

-Nie zgłoszenie do zawodów

-Czasowe zawieszenie zawodnika w jego prawach

-Pozbawienie zawodnika wydanego sprzętu sportowego

-Skreślenie zawodnika z listy członków sekcji

 

12.Zarząd M-GLKS "Kwisa" Lubań w przypadku osiągania wysokich wyników sportowych może wyróżniać i nagradzać członków sekcji poprzez:

-Udzielenie nagrody finansowej

-Udzielenie nagrody rzeczowej

-Udzielenie pochwały w obecności zespołu lub walnego zebrania

 

 

III.Organizacja treningów kolarskich

1.Za organizację systemu szkolenia sportowego w sekcji odpowiada Zarząd M-GLKS "Kwisa" Lubań, który w tym zakresie ściśle współpracuje z kadrą dydaktyczną sekcji.

2.Harmonogram treningów opracowuje trener.

3.Harmonogram określa przede wszystkim godzinę rozpoczęcia zajęć, a także dni tygodnia, w których będą się one odbywać

4.Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania ustalonego harmonogramu zajęć

5.Trener lub kierownik zespołu-ekipy co najmniej raz w miesiącu przeprowadza odprawę , podczas której informuje członków sekcji o założeniach treningowych i startowych na najbliższy czas.

6.Treningi mogą mieć formę grupową lub indywidualną. Decyduje o tym trener-instruktor.

7.Każde zajęcia powinna poprzedzać odprawa techniczna, w trakcie której trener-instruktor omawia sposób przeprowadzenia treningu, określa trasę przejazdu, rodzaj oraz ilość ćwiczeń,  warunki bezpieczeństwa, a także sprawdza stan psychofizyczny zawodników i ich przygotowanie do zajęć, oraz stan techniczny sprzętu sportowego. Osoby wobec których zakwestionowano powyższe uwarunkowania mogą zostać niedopuszczone do zajęć.

8.Wszyscy uczestnicy treningu zobowiązani są do przestrzegania warunków bezpieczeństwa podanych podczas odprawy, a w przypadku przejazdu drogami publicznymi przede wszystkim do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

9.Zawodnik nie posiadający uprawnień do jazdy rowerem po drogach publicznych nie może uczestniczyć w treningach

10.Osoby uczestniczące w treningach zobowiązane są do stosowania kasków ochronnych.

 

IV.Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wprowadzane są uchwałą Zarządu M-GLKS "Kwisa" Lubań

2.Każdy zawodnik przed przystąpieniem do treningów musi zaakceptować postanowienia powyższego regulaminu. W przypadku zawodników niepełnoletnich akceptacji dodatkowo dokonują jego rodzice lub prawni opiekunowie. Jednocześnie stanowi to zgodę na udział w treningach.

3.Akceptacja regulaminu może nastąpić w formie podpisania umowy lub wyrażenia pisemnego oświadczenia.

4.Zawodnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie moją prawo wystąpić do Zarządu M-GLKS "Kwisa" Lubań w sprawach spornych wynikających z postanowień powyższego regulaminu.

5.Interpretacja regulaminu należy do Zarządu M-GLKS "Kwisa" Lubań.

6.Sprawy dotyczące zasad funkcjonowania sekcji kolarskiej nie uregulowane powyższym regulaminem pozostają w gestii Zarządu  M-GLKS "Kwisa" Lubań.

Sponsorzy

MIASTO LUBAŃ

POWIAT LUBAŃSKI

 

Gmina Lubań

GMINA LUBAŃ

Ministerstow Sportu i Turystyki

 

countur


GREGOR-BUD

Grzegorz Rychlicki

 
 
 
 
 

 

 

To miejsce czeka 

na Twoją reklamę!

 

 

Partnerzy

 

Sklep Rowerowy ADASZKO

Adam Kowalów