Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

 


Zarząd Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Kwisa” Lubań  serdecznie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za rok 2019. Zebranie odbędzie się  3 marca  2020 r. o  godz. 18.00 w Lubaniu  przy ul. Rynek 24, w sali konferencyjnej  Galerii Łużyckiej ( Tret) .

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego  i Sekretarza Walnego Zebrania.

4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za 2019 rok.

7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu Klubu.

9. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich i sposobie dokonywania ich wpłaty  na 2020 rok.

10. Dyskusja nad proponowaną wysokością składek członkowskich na rok 2020.

11. Głosowanie nad wysokością składek członkowskich na rok 2020.

12. Przedstawienie przez członków Zarządu głównych kierunków działania i rozwoju klubu.

13. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami kierunków działania i rozwoju klubu.

14. Przedstawienie propozycji zmiany statutu dot.  § 24 ust. 1 o treści „  Zarząd składa się  z 3 do 5 osób, w tym Prezesa. W skład Zarządu mogą wchodzić także wiceprezes, sekretarz, skarbnik  i jeden lub więcej członków”  na treść „ Zarząd składa się  z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i dwóch lub więcej członków”.

 15. Dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami zmiany statutu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu .

17. Wolne wnioski i dyskusja.

18. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Zarząd

 M-GLKS „Kwisa” Lubań